ATLAS TRAVEL | Regulamin Sprzedaży Biletów Autokarowych Online

Bilety Autokarowe | Polska - Wielka Brytania

Szczegółowy Regulamin Sprzedaży Biletów na Stronach Internetowych

Atlas Travel Londyn Biuro Podrozy
Opublikowano | 16 listopad 2016

 UWAGA! 
Regulamin Zakupu Biletów Autokarowych na stronach internetowych polskiego biura Podróży w Londynie INEO TRAVEL LTD. działającego pod handlowa nazwą Atlas Travel London.
Wersja ważna od 01/06/2016 do odwołania.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA STRONACH INTERNETOWYCH

I. DEFINICJE UZYTE W REGULAMINIE

 1. Atas Travel oraz Atlas Travel – są nazwami handlowymi spółki z o.o. INEO TRAVEL LTD zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 06025084, z siedzibą pod adresem: 28/29 The Broadway, London W5 2NP, Wielka Brytania.
 2. IT Soft – spółka jawna z siedzibą w Krakowie obsługująca od strony technicznej moduł euroTICKET WWW do zakupu biletów autokarowych online.
 3. Moduł euroTICKET WWW - moduł internetowy należący do Atas Travel / Atlas Travel, a obsługiwany przez firmę ITsoft, umożliwiający Kupującemu dokonanie transakcji zakupu biletu autokarowego.
 4. API euroTicket - Application Programming Interface - instalacja umożliwiająca komunikację pomiędzy aplikacją do sprzedaży biletów autokarowych na stronie internetowej a systemem rezerwacji i sprzedaży euroTicket.
 5. Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z modułu euroTICKET WWW w celu zakupu w imieniu Pasażera biletu autokarowego.
 6. Pasażer - osoba fizyczna, której dane znajdują się na bilecie, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu autokarowego.
 7. Przewoźnik - firma realizująca połączenie autokarowe wybrane w procesie zakupu biletu przez Kupującego.
 8. SaferPay lub SagePay - firmy zajmujące się realizacją płatności, za pomocą kart płatniczych (debetowych i kredytowych), w procesie zakupu biletu autokarowego.
 9. Umowa - umowa przewozu zawierana pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem w wyniku zakupu biletu autokarowego.
 10. Umowne Warunki Przewozu - warunki określone przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera i Przewoźnika, wynikających z zawartej Umowy.
 11. Karta Płatnicza – kredytowa (Visa, MasterCard) lub debetowa (Visa Debit, Visa Elektron, Mestro, Delta, Switch lub Solo).
 12. Strony internetowe – wszystkie strony internetowe należące do biura podrózy Inoe Travel Ltd t/as Atas lub Atlas Travel

II. ZAKRES REGULAMINU

 1. Regulamin dotyczy procesu zakupu biletów autokarowych za pośrednictwem stron WWW i dokonywania za te bilety płatności za pomocą kart płatniczych (kredytowych i debetowych).
 2. Niniejszy Reulamin, jest częścią Ogólnych Warunków Świadczenia Usług firmy INEO TRAVEL LTD dostępnych na stronie www.biletyautokarowe.uk. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, dokumentem wiążącym prawnie są Ogólne Warunki Świadczenia Usług.
 3. Zakup biletu online jest jednocześnie oświadczeniem, że Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i Umowne Warunki Przewozu wybranego Przewoźnika.
 4. Warunki Przewozu poszczególnych Przewoźników dostępne są na stronach internetowych www.biletyautokarowe.uk; oraz w module WWW euroTicketpodczas poszczególnych kroków rezerwacji biletów.
 5. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem Sprzedaży Biuletów Autokarowych oraz Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Ineo Travel LTd, a Warunkami Przewozu poszczególnych Przewoźników, postanowienia ujęte w Warunkach Przewozu danego Przewoźnika są wiążące prawnie.

III. PROCES ZAKUPU BILETU AUTOKAROWEGO

 1. Zakupu biletów za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW oraz zlecania wykonania operacji na tych biletach, mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Kupujący za pomocą modułu euroTICKET WWW dokonuje wyboru połączenia i Przewoźnika realizującego to połączenie.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu jest podanie danych Pasażera oraz akceptacja w jego imieniu niniejszego Regulaminu i Umownych Warunków Przewozu.
 4. Kupujący realizuje płatność za bilet za pomocą karty płatniczej (debetowej lub kredytowej).
 5. Płatności za pomocą kart płatniczych obsługiwane są przez firmę SaferPay lub SagePay, które są gwarantem bezpiecznej transakcji. W trakcie realizacji w/w płatności zarówna Atas Travel jak i obsługa techniczna firmy ITsoft nie uzyskują żadnych danych dotyczących konta Kupującego.
 6. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, Kupujący ma 15 minut od momentu założenia rezerwacji na dokonanie płatności. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.
 7. Dokonując płatności, Kupujący powinien mieć pewność, że posiada kartę kredytową lub konto w banku obsługiwane przez SaferPay lub SagePay oraz środki wystarczające do zapłaty za zarezerwowany bilet.
 8. System akceptuje większość kart płatniczych (Visa, Visa Elektron, Visa Debit, Switch, Solo, Maestro, Mastercard i inne) wydanych zarówno w Polsce, Wielkiej Brytanii, krajach Unii Europejskiej oraz przez pozostałe kraje.
 9. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 10. Po zakończeniu procesu zakupu, Kupujący drukuje bilet na zwykłej kartce A4.
 11. W procesie zakupu Kupujący otrzymuje numer transakcji oraz specjalny numer PIN, który w razie niepowodzenia umożliwia mu powtórne wydrukowanie biletu.
 12. Bilet jest dokumentem uprawniającym Pasażera do odbycia podróży. Pasażer bez wydrukowanego biletu może nie zostać wpuszczony do autokaru.
 13. Zakup biletu za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW na stronach internetowych Atas Travel jest zawarciem Umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, w imieniu którego działa Kupujący i oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu dane Przewoźnika, w tym warunków dotyczących stosowanych opłat np. w przypadku zwrotu biletu.
 14. Atas Travel przy współpracy ITsoft dokłada wszelkich starań, żeby Umowne Warunki Przewozu poszczególnych przewoźników dostępne na stronach internetowych Atas Travel oraz w procesie zakupu (w module WWW) były aktualne. Jednakże Atas Travel i ITsoft nie ponoszą odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne Umowne Warunki Przewozu dostarczone przez Przewoźników, a zamieszczone w dobrej wierze. Atas Travel rekomenduje każdorazowe sprawdzenie Umownych Warunków Przewozu na stronach internetowych wybranego Przewoźnika.

IV. WYKONYWANIE OPERACJI NA ZAKUPIONYCH BILETACH

 1. Atas Travel umożliwia Kupującemu dokonanie, na biletach zakupionych za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW, operacji: zwrotu, datowania biletu open, zmiany daty wyjazdu, zmiany daty powrotu, jeżeli te operacje są zgodne z Umownymi Warunkami Przewozu Przewoźnika, którego dotyczy bilet.
 2. Za zwroty i zmiany w zakupionym bilecie, Przewoźnik pobiera opłatę manipulacyjną, zgodną z Umownymi Warunkami Przewozu.
 3. W celu dokonania zmian w zakupionym bilecie należy:
  1. za pomocą numeru transakcji i PINu zalogować się w module euroTICKET WWW, korzystając z linku Zmień bilet (nastąpi bezpośrednie przekierowanie do okna z wyborem operacji) lub za pomocą linku Twój bilet, a następnie opcji „Zmień/Zwróć”. Wybrana zmiana zostanie wykonana automatycznie, zgodnie z obowiązującymi warunkami przewozu oraz - w przypadku zmiany daty wyjazdu/przyjazdu lub datowania biletu OPEN - jeżeli będą wolne miejsca na wybrany kurs. W przypadku braku możliwości wykonania wybranej operacji, każdorazowo wyświetlany jest stosowny komunikat.
  2. po wykonaniu operacji Kupujący powinien ponownie wydrukować bilet zawierający dane po wykonanych zmianach.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, które podaje Kupujący w procesie zakupu biletu jest Przewoźnik, z którym zostaje zawarta Umowa.
 2. Pasażer ma prawo do wglądu i modyfikowania podanych informacji.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną, zawieraną pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z modułu euroTICKET WWW w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Kupujący dokonując zakupu biletu oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w kraju zakupu biletu, porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.
 4. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych rezerwacji, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.
 5. Atas Travel będzie niezwłocznie informował organy ścigania o wszelkich działaniach o charakterze przestępczym.
 6. Przewoźnik ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych informacji dotyczących danych osobowych lub płatności.

VII. REKLAMACJE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Atas Travel działa jako agent / przedstawiciel / pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych Przewoźników. Jako taki nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Przewoźników. Reklamacje z tym związane, należy zgłosić do Przewoźnika, które bilet został zakupiony, w sposób zgodny z Umownymi Warunkami Przewozu.
 2. Reklamacje dotyczące procesu zakupu biletu przez moduł euroTICKET WWW, należy przesłać w formie pisemnej na adres web@atastravel.co.uk w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, podając wszystkie podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.

m-ce na small hiddenkey word strong 1 | key word strong 2 | key word strong 3 | key word strong 4


POBIERZ PDF

PODAJ DALEJ